ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ และดร.สุเทพ บุญซ้อน เพื่อรับการสัมภาษณ์ในประเด็นผู้บริหารหน่วยงานระดับภูมิภาค ตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน(พ.ศ.2560-2564)

8 ธันวาคม 2565 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับผศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ และดร.สุเทพ บุญซ้อน เพื่อรับการสัมภาษณ์ในประเด็นผู้บริหารหน่วยงานระดับภูมิภาค ตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในระยะ 5 ปีแรกของแผน(พ.ศ.2560-2564)

สอบถามได้นะครับ