ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี

7-9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และคณะกรรมการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมบัติ เนตรสว่าง ศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาฯ ได้ทำหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พระบรมราโซบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพบริบทของพื้นที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1