ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำทีมผู้บริหาร ครู และบุคลากรจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ AIC

25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร โดยมี นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางกนิษฐา ช่างถม และนางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กลุ่มโรงเรียนเสาไห้ และ กลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์ รวมทั้งศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป.สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยใช้เทคนิคกระบวนการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (Appreciation Influence Control : AIC) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี