การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยมีนางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1เข้าร่วมรับฟังการอบรม ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางเพื่อจะได้นำไปถ่ายทอดลงสู่นักเรียนและส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยตัวแทนของโรงเรียนในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 125 คน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

สอบถามได้นะครับ