การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ และนางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือนโดยเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการกำหนดองค์ประกอบแต่ละตัวชี้วัดที่ครอบคลุมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มกลุ่มที่ 1 นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินณ ห้องประชุมอดิเรกสาร กลุ่มที่ 2 นายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท และกลุ่มที่ 3 นางกนิษฐา ช่างถม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน จำนวน 28 ราย

สอบถามได้นะครับ