แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการบริหารจัดการศึกษาขั้นพืื้นฐานที่ครอบคลุม จำนวน 8 อำเภอ 13 กลุ่มโรงเรียน 116 โรงเรียน ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย จำนวน 12 โรงเรียน
2. กลุ่มโรงเรียนพหลโยธิน จำนวน 10 โรงเรียน
3. กลุ่มโรงเรียนหนองแซง จำนวน 10 โรงเรียน
4. กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง จำนวน 6 โรงเรียน
5. กลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา จำนวน 10 โรงเรียน
ุ6. กลุ่มโรงเรียนดอนพุด จำนวน 3 โรงเรียน
7. กลุ่มโรงเรียนหนองโดน จำนวน 6 โรงเรียน
8. กลุ่มโรงเรียนเสาไห้ จำนวน 6 โรงเรียน
9. กลุ่มโรงเรียนพัฒนพงศ์ จำนวน 12 โรงเรียน
10. กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 1 จำนวน 12 โรงเรียน
11. กลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท 2 จำนวน 12 โรงเรียน
12. กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1 จำนวน 9 โรงเรียน
13. กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 2 จำนวน 8 โรงเรียน

การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสถานศึกษา

 1. โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
 2. โรงเรียนวัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์)
 3. โรงเรียนวัดโนนสภาราม
 4. โรงเรียนวัดหนองบัว
 5. โรงเรียนวัดห้วยลี่
 6. โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
 7. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
 8. โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
 9. โรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย
 10. โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
 11. โรงเรียนวัดโคกหนามแท่ง
 12. โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย
 1. โรงเรียนวัดถนนเหล็ก
 2. โรงเรียนวัดป่าสัก
 3. โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร
 4. โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
 5. โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
 6. โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
 7. โรงเรียนวัดนาร่อง
 8. โรงเรียนวัดหนองยาวใต้
 9. โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
 10. โรงเรียนวัดหนองยาวสูง
 1. โรงเรียนวัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร)
 2. โรงเรียนวัดบ้านใหม่
 3. โรงเรียนวัดเขาดิน
 4. โรงเรียนวัดหนองกะธาตุ
 5. โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
 6. โรงเรียนวัดหนองทางบุญ
 7. โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
 8. โรงเรียนวัดหนองกีบม้า
 9. โรงเรียนวัดหนองสีดา
 10. โรงเรียนวัดหนองหัวโพ
 1. โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
 2. โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
 3. โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)
 4. โรงเรียนวัดมะขามเรียง
 5. โรงเรียนวัดโคกใหญ่
 6. โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย
 1. โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
 2. โรงเรียนวัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร)
 3. โรงเรียนวัดม่วงน้อย
 4. โรงเรียนวัดโคกงาม
 5. โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
 6. โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์
 7. โรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)
 8. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
 9. โรงเรียนวัดโคกเสลา
 10. โรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)
 1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 2. โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี
 3. โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
 4. โรงเรียนวัดหัวถนน
 5. โรงเรียนชุมชนหนองโดน
 6. โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
 1. โรงเรียนวัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต)
 2. โรงเรียนอนุบาลดอนพุด
 3. โรงเรียนวัดช้าง
 1. โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
 2. โรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
 3. โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
 4. โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
 5. โรงเรียนวัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์)
 6. โรงเรียนวัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์)
 1. โรงเรียนวัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์)
 2. โรงเรียนวัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤตศึกษา)
 3. โรงเรียนวัดบ้านยาง
 4. โรงเรียนบ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์)
 5. โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)
 6. โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)
 7. โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา)
 8. โรงเรียนบ้านเขาดินใต้
 9. โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย
 10. โรงเรียนบ้านหนองกะเบา
 11. วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์ฯ)
 12. วัดห้วยหวาย
 1. โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
 2. โรงเรียนบ้านซับชะอม
 3. โรงเรียนธารเกษม
 4. โรงเรียนบ้านพุซาง
 5. โรงเรียนวัดตรีบุญญาราม
 6. โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี
 7. โรงเรียนบ้านซับครก
 8. โรงเรียนวัดนายาว(สำนักงานสลากฯ)
 9. โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
 10. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 11. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
 12. โรงเรียนบ้านธารทองแดง
 1. โรงเรียนพระพุทธบาท
 2. โรงเรียนบ้านเขาพลัด
 3. โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์
 4. โรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากฯ)
 5. โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
 6. โรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)
 7. โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว
 8. โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)
 9. โรงเรียนวัดส้มป่อย
 10. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132)
 11. โรงเรียนวัดศรีจอมทอง
 12. โรงเรียนวัดหนองสุทธะ
 1. โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
 2. โรงเรียนวัดสุนันทาราม
 3. โรงเรียนวัดแพะโคก
 4. โรงเรียนวัดท่าวัว
 5. โรงเรียนวัดป่าคา
 6. โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยฯ)
 7. โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
 8. โรงเรียนวัดมงคล
 9. โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213
 1. โรงเรียนวัดพุแค
 2. โรงเรียนวัดวังเลน
 3. โรงเรียนวัดหนองหว้า
 4. โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม
 5. โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
 6. โรงเรียนบ้านหนองจาน
 7. โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
 8. โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว

Loading