แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายกสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

rkj

แต่งตั้งนายศิโรจน์ ผลพันธิน เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 นั้น

เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป และโดยที่นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มิได้แสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภายในกำหนด จึงมีผลให้นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีดังกล่าว ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558 และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายศิโรจน์ ผลพันธิน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559

suandusit

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้กที่นี่


แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รวม 8 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 นั้น

เนื่องจากนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งใหม่ รวม 8 ราย ดังนี้

logo_pgv

1. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร  เป็น นายกสภาสถาบัน
2. นายชาคร วิภูษณวนิช  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางวราภรณ์ สีหนาท  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายสรนิต ศิลธรรม  เป็น กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามที่เสนอทุกราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (Princess Galyani Vadhana Institute of Music) เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีสถาบันการดนตรีที่ให้ความสำคัญต่อดนตรีคลาสสิกอย่างจริงจัง โดยยกฐานะสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในกำกับของมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิ้กที่นี่


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
17/4/2559

http://www.moe.go.th/websm/2016/apr/167.html

mazknight

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน : สพป.สระบุรี เขต 1

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *