รายการสื่อการสอน

หัวข้อ ชื่อผู้ลง วันที่ลง การเปิด View
การจัดการเรียนรู้แบบ 5W1HR โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พรพิมล 2022-07-17 12 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอน ชั้น ป.4 นริสรา 2022-06-27 16 ครั้ง ดูเอกสาร
พยางค์ คำ วลี ประโยค ป.๕ ศิริพร 2022-06-27 9 ครั้ง ดูเอกสาร
คำศัพท์ วรรณศิริ 2022-06-27 11 ครั้ง ดูเอกสาร
อักษรต่ำ สุกฤตา 2022-06-27 14 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอน นริสรา 2022-06-27 14 ครั้ง ดูเอกสาร
การผันวรรณยุกต์ ป.3 อรนภา 2022-06-27 12 ครั้ง ดูเอกสาร
PP การระบุปัญหา กัญญารัตน์ 2022-06-27 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโลกหมุนรอบตัวเรา ดวงกมล 2022-06-27 12 ครั้ง ดูเอกสาร
การใช้เหตุผลเชิงตรรกะมนการแก้ปัญหา ชั้น ป.5 มณฑิรา 2022-06-27 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนวิชาภาษาไทยชั้นป.3 นฤมล 2022-06-27 13 ครั้ง ดูเอกสาร
อักษรควบ รังสิมา 2022-06-27 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนคณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่4 ประไพพร 2022-06-27 12 ครั้ง ดูเอกสาร
ใบงานนาฏศิลป์ ป.4 สุภาภรณ์ 2022-06-27 13 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการจัดการเรียนเรียนรู้ ป.6 เรื่อง อวัยวะในระบบย่อยอาหาร กัญญาภัทร 2022-06-27 12 ครั้ง ดูเอกสาร
การดูแลรักษาผ้า เพ็ญนภา 2022-06-27 11 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอน present simple tense สุนิษา 2022-06-27 7 ครั้ง ดูเอกสาร
แผนการสอนภาษาอังกฤษป.2 ณัชชา 2022-06-27 7 ครั้ง ดูเอกสาร
คำควบกล้ำ ณัทพัชช์นันท์ 2022-06-27 7 ครั้ง ดูเอกสาร
Worksheet 1 : do,play,go หฤษฏ์ 2022-06-27 16 ครั้ง ดูเอกสาร
แบบประเมินการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นฤดี 2022-06-27 7 ครั้ง ดูเอกสาร
คณิต ป.4 โจทย์ปัญหา นิภาวรรณ 2022-06-27 6 ครั้ง ดูเอกสาร
พรบ มาตรฐานทางจริยธรรม ชยพล 2022-06-20 34 ครั้ง ดูเอกสาร

Login System

© Design web by chayaphol Admin Contact : Tel 0898061425 , chayapholk@gmail.com