รายการสื่อการสอน

หัวข้อ ชื่อผู้ลง วันที่ลง การเปิด View
test ชยพล 2022-06-20 21 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นฤดี 2022-06-27 27 ครั้ง ดูเอกสาร
คำควบกล้ำ ณัทพัชช์นันท์ 2022-06-27 10 ครั้ง ดูเอกสาร
คณิตศาสตร์ วรรณศิริ 2022-06-27 11 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบปลายภาควิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 6 กัญญาภัทร 2022-06-27 10 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบ Nt ภาษาไทย ป.3 สุกฤตา 2022-06-27 14 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบการออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ กัญญารัตน์ 2022-06-27 12 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบป.๕ ศิริพร 2022-06-27 10 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ O-NET วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นฤมล 2022-06-27 13 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบ onet English ป6 ปนิทัศน์ 2022-06-27 14 ครั้ง ดูเอกสาร

Login System

© Design web by chayaphol Admin Contact : Tel 0898061425 , chayapholk@gmail.com