รายการสื่อการสอน Youtube

การสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนย่อความ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
การสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่องข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
Liveworksheets ช่วยครูเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์
โยงเส้น แทรก Youtube ส่งคำตอบเสียง ด้วย Liveworksheets ง่ายๆ
นิทาน เด็ก - หุ่นยนต์ by ครูศศิธร
นิทานก้านเด็กดี by ครูอมรรัตน์
กอดวิเศษ by ครูศศิธร
จัดเก็บผลงานนักเรียนแบบออนไลน์ง่ายๆ ด้วย Seesaw
สื่อประกอบการเรีย​นการ​สอน​ เรื่อง ระดับภาษา
ภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
ความหมายของนาฏศิลป์ไทย

รายการคลังสื่อการสอน ผลงานทางวิชาการ ใบความรู้

แสดงสื่อทั้งหมด

สื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ระดับภาษา ผู้ลง มุนินทร์ วันที่ 2021-08-04    ครั้งที่เปิด 76 ครั้ง ดูเอกสาร
อักษร ๓ หมู่ ผู้ลง อภิญญา วันที่ 2021-07-31    ครั้งที่เปิด 75 ครั้ง ดูเอกสาร
หน่วยที่ 2 ทศนิยม ผู้ลง วริศรา วันที่ 2021-07-30    ครั้งที่เปิด 73 ครั้ง ดูเอกสาร
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ผู้ลง กฤตวิทย์ วันที่ 2021-07-30    ครั้งที่เปิด 79 ครั้ง ดูเอกสาร
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ผู้ลง กฤตวิทย์ วันที่ 2021-07-30    ครั้งที่เปิด 68 ครั้ง ดูเอกสาร
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ผู้ลง กฤตวิทย์ วันที่ 2021-07-30    ครั้งที่เปิด 72 ครั้ง ดูเอกสาร
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ผู้ลง กฤตวิทย์ วันที่ 2021-07-30    ครั้งที่เปิด 70 ครั้ง ดูเอกสาร
วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ผู้ลง กฤตวิทย์ วันที่ 2021-07-30    ครั้งที่เปิด 66 ครั้ง ดูเอกสาร
ปฐมวัย อนุบาล 3 หน่วยฤดูฝน ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 76 ครั้ง ดูเอกสาร
ปฐมวัย อนุบาล 2 หน่วยฤดูฝน ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 73 ครั้ง ดูเอกสาร
ปฐมวัย อนุบาล 2 หน่วยข้าว ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 77 ครั้ง ดูเอกสาร
วิทยาศาสตร์ ป.6 ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 72 ครั้ง ดูเอกสาร
วิทยาศาสตร์ ป.5 ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 74 ครั้ง ดูเอกสาร
วิทยาศาสตร์ ป.4 ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 70 ครั้ง ดูเอกสาร
คณิต ป.4 ผู้ลง นิภาวรรณ วันที่ 2021-07-29    ครั้งที่เปิด 71 ครั้ง ดูเอกสาร

รายการคลังข้อสอบ

แสดงทั้งหมด

การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 ผู้ลง กาญจนา วันที่ 2021-07-29 ครั้งที่เปิด 69 ครั้ง ดูเอกสาร
เฉลยแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน O-net วิชาภาษาไทย(อัตนัย) ปีการศึกษา2563 ผู้ลง กมลชนก วันที่ 2021-07-29 ครั้งที่เปิด 71 ครั้ง ดูเอกสาร
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน O-net วิชาภาษาไทย(อัตนัย) ปีการศึกษา2563 ผู้ลง กมลชนก วันที่ 2021-07-29 ครั้งที่เปิด 76 ครั้ง ดูเอกสาร
แบบทดสอบ เรื่องพุทธประวัติ ผู้ลง วิยะกาญจน์ วันที่ 2021-07-29 ครั้งที่เปิด 66 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบวัดประเมินผลการเรียน ผู้ลง ปรินทร์พิชชา วันที่ 2021-07-28 ครั้งที่เปิด 97 ครั้ง ดูเอกสาร
ข้อสอบปลายภาคเรียน 1/2563 ผู้ลง อภิญญา วันที่ 2021-07-28 ครั้งที่เปิด 71 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ O-NET ม.3 คณิตศาสตร์ ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 70 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ O-NET ม.3 วิทย์ ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 74 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ O-NET ม.3 ภาษาอังกฤษ ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 68 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ O-NET ม.3 ภาษาไทย ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 89 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ ยกระดับ O-NET วิทยาศาสตร์ ป6 ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 77 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ ยกระดับ O-NET คณิตศาสตร์ ป6 ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 71 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ ยกระดับ O-NET ภาษาไทย ป6 ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 75 ครั้ง ดูเอกสาร
คู่มือ ยกระดับ O-NET ภาษาอังกฤษ ป6 ผู้ลง ชยพล วันที่ 2021-07-19 ครั้งที่เปิด 80 ครั้ง ดูเอกสาร