หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
" โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word)"
                                                         

ตอนที่ 1  
คำชี้แจง
จงคลิกเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด?

ก. พิมพ์เอกสาร
ข. คำนวณ
ค. วาดรูปภาพ
ง. จัดรูปแบบเอกสาร

2. โปรแกรม Microsoft Word ที่นักเรียนใช้เรียนในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชั่นไหน ?

ก. Microsoft Word 97
ข. Microsoft Word 2000
ค. Microsoft Word XP
ง. Microsoft Word 95

3. การลบข้อความในเอกสาร จะต้องใช้ปุ่มใดบนคีย์บอร์ด?

ก. Ctrl
ข. Alt
ค. Insert
ง. Delete

4. คำสั่งใดในเมนู แฟ้ม ที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์?

ก. เปิด
ข. พิมพ์
ค. บันทึก
ง. บันทึกแฟ้มเป็น

5.คำสั่งใดในเมนู แฟ้ม  ที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนการพิมพ์ ?

ก. เปิด
ข. พิมพ์
ค. ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ง. บันทึก

6.ตัวหนังสือหรือ FONT ที่เป็นภาษาไทยมักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอย่างไร ?

ก. IPC
ข. UPC
ค. PCU
ง. CPU

7. เราจะหาความช่วยเหลือในการใช้เครื่องต่างๆ ผ่านปุ่มใด?

ก. F4
ข. F3
ค. F2
ง. F1

8. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร?

ก. นำข้อมูลมาแก้ไข
ข. สร้างเอกสารใหม่มาใช้
ค. เปิดเอกสารหน้าใหม่
ง. นำเอกสารไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์

9. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word  จะมีนามสกุลเป็นอะไร?

ก. Word.bmp
ข. Word.txt
ค. Word.xls
ง. Word.doc

10.ถ้าหากสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วจะมีสิ่งใดปรากฏให้ทราบ ?

ก. มีข้อความปรากฏบนจอภาพ
ข. มีชื่อที่อยู่บนดิสก์
ค. มีชื่อไฟล์หรือแฟ้มที่แถบชื่อเรื่อง
ง. ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องไปเปิดดูในเครื่องเอง

11. ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลอย่างถูกต้อง?

ก. ระบายข้อความที่ต้องการ  -  คำสั่งคัดลอก  -  คำสั่งวาง
ข. ระบายข้อความที่ต้องการ  - คำสั่งวาง  - คำสั่งคัดลอก
ค. คำลั่งคัดลอก  -  ระบายข้อความที่ต้องการ  -  คำสั่งวาง
ง. คำสั่งคัดลอก  - คำสั่งวาง  - ระบายข้อความที่ต้องการ

12.การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด ?

ก. ปุ่ม เลิกทำหรือทำซ้ำ
ข. ปุ่ม Delete
ค. ปุ่ม ESC
ง. ปุ่ม Back Space

13.การย่อและขยายหน้าจอปกติจะตั้งค่าปกติไว้ที่เท่าไหร่ ?

ก. 50  เปอร์เซ็นต์
ข. 75  เปอร์เซ็นต์
ค. 100 เปอร์เซ็นต์
ง. 120  เปอร์เซ็นต์

14.การแต่งเส้นขอบและการแรเงาเลือกใช้คำสั่งเมนูใด ?

ก. เมนูรูปแบบ
ข. เมนูมุมมอง
ค. เมนูแก้ไข
ง. เมนูตาราง

15. โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าไหร่?

ก. 12  point
ข. 14  point
ค. 16  point
ง. 20  point

16. หากต้องการพิมพ์สูตรทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมใดในการพิมพ์?

ก. Microsoft Equation
ข. Paint
ค. Microsoft Excel
ง. Notepad

17. หากต้องการแทรกรูปลงในเอกสารจะต้องใช้คำสั่งใด?

ก. เมนูแทรก > สัญลักษณ์  > Wingdings
ข. เมนูแทรก >  รูปภาพ  >  จากแฟ้มหรือภาพตัดปะ
ค. เมนูรูปแบบ  >  สัญลักษณ์และหัวข้อ
ง. เมนูแทรก  > วัตถุ

18.แถบเครื่องมือ       ใช้ทำอะไร ?

ก. กำหนดแบบตัวอักษร และตัวเอียง
ข. กำหนดตัวหนา ตัวบาง และขนาดตัวอักษร
ค. กำหนดตัวหนังสือเอียง และจัดขนาดอักษร
ง. กำหนดแบบตัวอักษร และขนาดตัวอักษร

19. แถบรูปวาด     ช้ทำอะไร ?

ก. แทรกตัวหนังสือ
ข. แทรกตัวอักษรศิลป์หรือ WordArt
ค. แทรกกล่องข้อความ
ง. แทรกภาพตัดปะ

20. ปุ่มใด บนคีย์บอร์ดที่ใช้เปลี่ยนตัวอักษรภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ?

ก.
ข.
ค.
ง.