วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำชี้แจง    แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบตัวเลือก 4 ตัวเลือก จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ?
ก.
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน 
ข.
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและการสื่อสาร
ค.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เลย
ง.
เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

2. ข้อใดคือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล?

ก.เก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  รายงานผล
ข. รวบรวมข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  นำเสนอข้อมูล
ค.แยกประเภทข้อมูล  ประมวลผล  เก็บข้อมูล
ง.
เตรียมข้อมูล  ประมวลผล  นำเสนอข้อมูล

3. ข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้?

ก.ตัวเลข  ตัวอักษร
ข.เสียง  ภาพ
ค.ภาพเคลื่อนไหว
ง.ถูกทุกข้อ

4. การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับงานประเภทใด?

ก.งานที่มีปริมาณมาก
ข.งานที่ต้องการความถูกต้อง รวดเร็ว
ค.งานที่มีการคำนวณที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ง.ถูกทุกข้อ

5. คอมพิวเตอร์  (Computer)  คืออะไร?

ก.เครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณ
ข.เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการอ่าน บันทึกและแสดงผลข้อมูล
ค. เครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการทำงาน
ง. เครื่องคิดเลข

6. ข้อใดคือคุณลักษณะที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์?

ก.ทำงานโดยอัตโนมัติ รวดเร็ว และมีความถูกต้อง
ข.เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และมีหน่วยความจำขนาดใหญ่
ค.ทำงานได้หลายด้านในเวลาเดียวกัน
ง.ถูกทุกข้อ

7. ถ้าต้องการป้อนข้อมูลเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องผ่านอุปกรณ์อะไร?

ก.เมาส์
ข.จอภาพ
ค.แป้นพิมพ์
ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.

8. อุปกรณ์ใดที่อยู่ในขั้นตอนของ Output หรือแสดงผลลัพธ์?

ก.จอภาพ 
ข.เมาส์
ค.สแกนเนอร์       
ง.แป้นพิมพ์

9. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่แปลงสัญญานคอมพิวเตอร์ให้ส่งไปตามสายโทรศัพท์?

ก.โมเด็ม
ข.สแกนเนอร์
ค.เครื่องพิมพ์
ง.จอภาพ

10. ส่วนประกอบใดของคอมพิวเตอร์ที่ถือเป็นหัวใจของเครื่อง?

ก.จอภาพ
ข.เมาส์
ค.ซีพียู
ง.คีย์บอร์ด

11.ดับเบิลคลิก (Double Click)  เป็นลักษณะการใช้เมาส์แบบใด ?

ก.การกดเมาส์ปุ่มซ้ายหนึ่งครั้งแล้วปล่อย
ข.การกดเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ จากนั้นเลื่อนเมาส์  
ค.การกดเมาส์ปุ่มซ้ายติดกัน 2 ครั้งอย่างรวดเร็ว
ง.การคลิกเมาส์ปุ่มขวาหนึ่งครั้ง

12. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่สามารถพิมพ์งานได้ละเอียดและรวดเร็วที่สุด?

ก.เครื่องพิมพ์เลเซอร์  (Laser)           
ข.เครื่องพิมพ์แบบจุด (Dot-Matrix)
ค.เครื่องพิมพ์แบบฉีดพ่นหมึก  (Ink Jet)         
ง. เครื่องพิมพ์พลอตเตอร์ (Ploter)

13. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุม สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ คืออะไร?

ก.ฮาร์ดแวร์
ข.พีเพิลแวร์
ค.ซอฟต์แวร์
ง.ถูกทุกข้อ

14. โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือใคร?

ก.ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ข.ผู้คอยดูแลตรวจสอบสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ค.ผู้วิเคราะห์ความต้องการขององค์กรว่าควรใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานใดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ง.ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบไว้

15. บุคลากรกลุ่มใดที่ทำหน้าที่บริหาร จัดการ และดูแลทรัพยากรทุกชนิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ?

ก.ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบ  (System Analysis)
ข.ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (Administrator)
ค.
ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)
ง.ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User)

16. ซอฟต์แวร์ประเภทใด ที่ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ?

ก.ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหรือ โอเอส
ข.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค.
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ง.ถูกทุกข้อ

17. ข้อใดคือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับพิมพ์เอกสาร หรือประมวลคำ ?

ก.Microsoft Excel
ข.
Lotus
ค.Microsoft Word
ง.Microsoft PowerPoint

18. ข้อใดคือระบบเลขฐานที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์?

ก.ระบบเลขฐาน 2
ข.ระบบเลขฐาน 8
ค.ระบบเลขฐาน 10
ง.ระบบเลขฐาน 16

19. การคลิกเมาส์ (Click) จะใช้ในกรณีใด?

ก.เพื่อย้ายวัตถุต่างๆ
ข.เพื่อเลือกวัตถุต่าง ๆ
ค.เพื่อบอกตำแหน่งการพิมพ์
ง.เพื่อออกจากโปรแกรม

20. ไฟล์หรือแฟ้ม (File) หมายถึงอะไร?

ก.กลุ่มของข้อมูลหนึ่ง ๆ ที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรมจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน
ข.ที่จัดเก็บไฟล์หรือแฟ้มเพื่อให้เป็นระเบียบและสะดวกในการค้นหา
ค.ระบบในการตั้งชื่อ
ง.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

21. โฟลเดอร์ (Folder)  หมายถึงอะไร?

ก.กลุ่มของข้อมูลหนึ่ง ๆ ที่จัดเก็บไว้ในโปรแกรมจะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกัน
ข.      ที่จัดเก็บไฟล์หรือแฟ้มเพื่อให้เป็นระเบียบและสะดวกในการค้นหา
ค.ระบบในการตั้งชื่อ
ง.โปรแกรมระบบปฏิบัติการ

22. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด?

ก.พิมพ์เอกสาร
ข.คำนวณ
ค.วาดรูปภาพ
ง.จัดรูปแบบเอกสาร

23. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word  จะมีนามสกุลเป็นอะไร?

ก..BMP
ข..TXT
ค..XLS
ง..DOC

24. ประโยชน์สูงสุดของการจัดทำระบบเครือข่าย คืออะไร?

ก.คอมพิวเตอร์ได้รู้จักกัน
ข.เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ค.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ง.เพื่อให้เกิดเครื่องแม่และเครื่องลูก

25. ข้อใดให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด?

ก.กลุ่มของคอมพิวเตอร์
ข.การส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง
ค.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ง.แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่

26. ข้อใดคือบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต?

ก.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ข.การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล  (FTP)
ค.การสนทนาบนเครือข่าย (Chat)
ง.ถูกทุกข้อ

27. บริการอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้นิยมมากที่สุดคืออะไร?

ก.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
ข.การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล  (FTP)
ค.การสนทนาบนเครือข่าย (Chat)
ง.บริการเทลเน็ต (Telnet)

28. .  ชื่อโดเมนเนมของเว็บไซต์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา มีชื่อว่าอย่างไร?

ก.nukul.ac.th
ข.school.net.th
ค.sanook.com
ง.yahoo.com

29. หน้าแรกของเว็บเพจ (Web Page) เรียกว่าอะไร?

ก.โฮมเพจ  (Homepage)
ข.เว็บเพจ   (Web Page)
ค.เว็บไซต์  (Web site)
ง.เว็บ  (Web)

30. ข้อใดให้ความหมายของอีเมล์ได้ถูกต้อง?

ก.การส่งจดหมายผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข.การส่งจดหมายผ่านสายโทรศัพท์
ค.การส่งจดหมายด้วยสื่อที่มีความเร็วสูง
ง.การส่งจดหมายโดยไม่ต้องใช้โทรศัพท์

:::::::::::::::::

 

โดย นายวิษณุ รัตน์ตยานุสรณ์