พฤษภาคม 18

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

ababk6c75afhhciajjia7

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559

คลิกที่นี่เพื่อ Download

 

คำบอกคำสั่งและเพลงสวนสนาม 2559

คลิกที่นี่เพื่อ Download

ธันวาคม 8

การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558

saraburigames13-4

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี     รายละเอียด

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 13-15 มกราคม 2559
เพื่อให้การส่งใบสมัครและเอกสารพร้อมหลักฐานของนักกรีฑาทุกอำเภอ  เป็นไป
ในแนวทา’เดียวกันคณะกรรมการฯจึงได้กำหนดเอกสารและรูปแบบให้อำเภอทุกอำเภอ
ใช้เป็นแบบในการยื่นความจำนงที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ดังนี้
1. งบหน้าการสมัคร
2. ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
3. บัญชีแยกประเภทการแข่งขันกรีฑา
4. บัญชีรายชื่อนักกรีฑา
5. ทะเบียนนักกรีฑา
กำหนดยื่นใบสมัคร วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1   ดังนั้น ในวันที่ยื่นใบสมัคร ทุกอำเภอ
จะต้องมีเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือนำส่งพร้อมงบหน้าการสมัคร ลงนามโดยประธานกีฬาอำเภอนั้น ๆ
2. บัญชีแยกประเภทการแข่งขันกรีฑา ตามรุ่น ตามประเภทที่ต้องการส่ง
3. บัญชีรายชื่อนักกรีฑา ตามรุ่น ตามประเภทที่ต้องการส่ง
4. ทะเบียนนักกรีฑา ตามรุ่น ตามประเภทที่ต้องการส่ง
5. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7 ฉบับจริง) พร้อมติดรูปถ่ายประทับตราโรงเรียน
โดยผู้บริหารโรงเรียนลงนาม ของนักกีฬาทุกคน


การแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13
เพื่อให้การดำเนินการยื่นใบสมัคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นแบบเดียวกัน จึงได้กำหนดจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม
โดยให้ทุกอำเภอ ใช้เป็นแบบในการสมัครครั้งนี้
1. ตัวอย่างหนังสือนำส่ง พร้อมแบบแจ้งความจำนง
2. บัญชีรายชื่อนักกีฬา ทุกรุ่น ทุกประเภท
3. ทะเบียนนักกีฬา ทุกรุ่น ทุกประเภท

กำหนดยื่นใบสมัคร วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

ดังนั้น ในวันที่ยื่นใบสมัคร ทุกอำเภอจะต้องมีเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือนำส่ง ลงนามโดยประธานกีฬาอำเภอนั้น ๆ
2. บัญชีรายชื่อนักกีฬา ตามรุ่น ตามประเภท ที่ต้องการส่ง
3. ทะเบียนนักกีฬา ตามรุ่น ตามประเภท ที่ต้องการส่ง
4. ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7 ฉบับจริง) พร้อมติดรูปถ่าย ประทับตราโรงเรียน โดยผู้บริหารโรงเรียนลงนาม ของนักกีฬาทุกคน

Download เอกสาร
1. หนังสือแจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬานักเรียน “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558
2. ระเบียบว่าด้วยการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13/2558
2.1 หนังสือนำส่ง
3. ระเบียบการแข่งขันกรีฑา “สระบุรีเกมส์” ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558
3.1 หนังสือนำส่ง
3.2 ตัวอย่างหนังสือนำส่ง
3.3 งบหน้าการสมัคร
3.4 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 6 ปี หญิง
3.5 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 8 ปี หญิง
3.6 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 10 ปี หญิง
3.7 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 12 ปี หญิง
3.8 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 14 ปี หญิง
3.9 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 16 ปี หญิง
3.10 บัญชี-รายชื่อ-ทะเบียน 18 ปี หญิง
3.11 บัญชีรายชื่อนักกีฬา
3.12 ทะเบียนนักกีฬา
4. ศูนย์ประสานงาน
5. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
6. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 12 ปี
7. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 14, 16, 18 ปี
8. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี และ 12 ปี
9. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 14, 16, 18 ปี
10. โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
11. ตารางการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล
12. การแข่งขันกีฬาเปตอง
13. สายการแข่งขันวอลเลย์บอล
14. ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล